بخش فهرست نویسی کتاب

  معرفی پرسنل بخش:
 

نام و نام خانوادگی: مرضه احمدی

تحصیلات: کارشناسی ارشد مدیریت