بخش فهرست نويسی و آماده سازی

 معرفی پرسنل بخش:

نام و نام خانوادگی : الهه یاوری

تحصیلات: کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی

پست الکترونیک:

 

 


 

 

 

 

 

 وظایف:

بخش فني و فهرست نويسي که در طبقه همکف ساختمان کتابخانه قرار دارد وظايفي از قبيل آماده سازي و ثبت کتاب در دفاتر ثبت کتابخانه و تهيه ي اطلاعات کتاب شناختي از قبيل فهرست توصيفي و تحليلي کتاب را برعهده دارد. این بخش به دو قسمت بخش انتخاب و سفارش مواد چاپی و غیر چاپی وهمچنین بخش سازماندهی مواد(بخش فهرست نویسی) تقسیم می شود که وظایف آنها به شرح ذیل می باشد:

 بخش انتخاب و سفارش مواد چاپی و غیر چاپی:

جمع آوری درخواست های خرید منابع، پردازش های لازم جهت عدم تکراری بودن منابع و تعیین اولویت ها و نهایتاً ثبت منابع در این بخش صورت میگیرد.

 بخش سازماندهی مواد(بخش فهرست نویسی):

سازماندهی منابع اعم از فهرست نویسی توصیفی و تحلیلی، رده بندی و آماده سازی منابع در این بخش انجام میگیرد. فهرست نویسی براساس قواعد فهرست نویسی انگلوامریکن و با استفاده از نظام رده بندی LC کتابخانه کنگره آمریکاست. فرایند فهرست نویسی به صورت رایانه ای و با استفاده از نرم افزار جامع سیمرغ تحت وب صورت می پذیرد.

 ضمناً اين بخش مجهز به يک خط اينترنت بوده و از کتابخانه کنگره آمریکا و کتابخانه ملی جهت ISO برای فهرست نویسی کتب استفاده می نماید و از ابزار فني و فهرست نويسي در حد مطلوب در اختيار دارد.