بخش صحافی

  معرفی پرسنل بخش:

 

نام و نام خانوادگی: امین حجت نیا

تحصیلات: دیپلم