بخش نشریات

  معرفی پرسنل بخش:

 

نام و نام خانوادگی: سید فرهاد ساداتی

تحصیلات: کاردانی امور فرهنگی