تعدادعنوان کتب مرجع 1428
تعداد جلد کتب مرجع فارسی 5697
تعداد عنوان کتب غیر مرجع فارسی 33999
تعداد جلد کتاب غیر مرجع فارسی 104102
نعداد عنوان مجله و نشریه آبونمان خارجی 66
عداد عنوان مجله و نشریه آبونمان داخلی 366
تعداد عنوان کتب مرجع غیر فارسی 614
تعداد جلد کتب مرجع غیر فارسی 1233
تعداد عنوان کتب غیر مرجع غیر فارسی 7276
تعداد جلد کتب غیر مرجع غیر فارسی 10322
تعداد جلد مجله و نشریه آبونمان خارجی 150
تعداد جلد مجله و نشریه آبونمان داخلی 4011