آمار کتابخانه:

تعداد عنوان کتاب مرجع فارسی

1529

تعداد جلد کتاب مرجع فارسی

6369

تعداد عنوان کتاب غیر مرجع فارسی

37474

تعداد جلد کتاب غیر مرجع فارسی

117470

تعداد عنوان کتاب مرجع انگلیسی

653

تعداد جلد کتاب مرجع انگلیسی

1602

تعداد عنوان کتاب غیر مرجع انگلیسی

7644

تعداد جلد کتاب غیر مرجع انگلیسی

10907

مساحت سالن مطالعه برادران (مترمربع)

388

مساحت سالن مطالعه خواهران (مترمربع)

230

مساحت سالن نشریات (مترمربع)

147

مساحت مخزن کتابخانه (مترمربع)

767