دانلود کتاب

http://www.freebooksifter.com/

Freebook sifter

http://www.loyalbooks.com/

Loyal Books

http://www.nasa.gov/connect/ebooks/#.VKenl8ndW9Z

NASA e-Book

http://bookzz.org/

Bokkzz

http://booksc.org/

Booksc

http://avaxsearch.org/

Data on AvaxHome

http://ebookee.org/

Ebookee

 

 

دانلود مقاله

http://www.freepapers.ir/

Freepapers

http://www.elearnica.ir/

Elearnica

دسترسی به نسخه الکترونیکی تمام متن پایان نامه های بعضی از مراکز آموزشی دنیا :            

http://etd.ohiolink.edu